KHÓA HỌC QUALITY ASSURANCE

Quality Assurance cơ bản

Cung cấp các kiến thức kiểm thử phần mềm cơ bản, kiểm thử nghiệp vụ, lập Checklist, Testcase, Test Plan, Test report, sử dụng Redmine.

Đăng ký ngay

Quality Assurance nâng cao 

Trình độ tiếp theo của QA cơ bản, cung cấp các kiến thức về test API, test Database, test UI/UX, test bảo mật, phân tích yêu cầu khách hàng.

Đăng ký ngay