Tại sao phải quản lý dự án?
Tại sao phải quản lý dự án

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép. 

Tại sao quản lý dự án là quan trọng?

  • Đảm bảo có một kế hoạch đúng đắn để thực hiện các mục tiêu chiến lược.

  • Đảm bảo kỳ vọng hợp lý được đặt ra xung quanh những gì có thể được thực hiện, khi nào, và bao lâu.

  • Đảm bảo chất lượng của công việc đang được triển khai và thực hiện là đúng như kỳ vọng.

  • Đảm bảo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

  • Đảm bảo đúng người thực hiện làm việc đúng mục tiêu đề ra, tránh sự mơ hồ và không tập trung - đảm bảo quá trình dự án phù hợp được thực hiện trong suốt vòng đời của dự án .

  • Đảm bảo tiến độ của dự án luôn được theo dõi và báo cáo liên tục.

  • Khách hàng có thể theo dõi được những gì bạn thực hiện có đúng với mục tiêu ban đầu đề ra của họ chưa. 

  • Học được từ những thành công và thất bại của quá khứ.

Vậy tại sao quản lý dự án lại quan trọng? Nếu dự án không quản lý tốt giữa người thực hiện và khách hàng sẽ xảy ra nhiều tranh luận với mục tiêu không rõ ràng, thiếu nguồn lực, lập kế hoạch không thực tế, rủi ro cao, chất lượng sản phẩm kém, các dự án phải trả ngân sách và chậm trễ.

Ngoài việc mang lại thành công. Quản lý dự án còn cải tiến quan hệ giữa người thực hiện dự án với khách hàng, rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, tăng chất lượng và độ tin cậy, cải tiến năng suất lao động, phối hợp nội bộ tốt hơn, nâng cao tinh thần làm việc.
Vai trò IT PM đang biến mất nhanh chóng – Bạn nên làm gì bây giờ?