VÌ SAO MỌI NHÓM AGILE CẦN CÓ MỘT BUSINESS ANALYST?

VÌ SAO MỌI NHÓM AGILE CẦN CÓ MỘT BUSINESS ANALYST?

Các Business Analyst (nhà phân tích kinh doanh) không ngừng nỗ lực để hiểu nhu cầu của khách hàng, vạch ra các cách chiến lược để làm cho các tổ chức hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp các giải pháp công nghệ có tác động. Không có nhóm Agile nào hoàn chỉnh mà không có ít nhất một nhà phân tích kinh doanh.

Business Analyst đóng vai trò quan trọng trong nhóm Agile

1. Tại sao có lập luận chống lại BA trong Agile?

Angela Wick, một người đóng góp cho BA Times, nói rằng những người nghĩ rằng các nhóm Agile có thể hoạt động tốt mà không cần một nhà phân tích kinh doanh thường hiểu Scrum Guide theo nghĩa đen vì nó nói rằng các nhóm này nên bao gồm Scrum master, chủ sở hữu sản phẩm và nhóm phát triển. 

Cô khuyến khích độc giả đừng đánh giá thấp nhu cầu của các nhóm Agile đối với các nhà phân tích kinh doanh. Cô nói thêm rằng “nhiều tổ chức có nhiều chuyên gia tài năng có chức danh BA, những người có vô số kỹ năng để cung cấp một nhóm agile!” Trên thực tế, ngày càng có nhiều nhà phân tích kinh doanh được chứng nhận về phân tích Agile.

2. Vì sao tất cả các nhóm Agile đều cần một Business Analyst?

Tất cả các nhóm Agile nên bao gồm một nhà phân tích kinh doanh vì nhiều lý do. Wick đã liệt kê một vài nguyên nhân như:

  • BA mang đến cái nhìn chi tiết về khách hàng, người dùng, dữ liệu, quy trình và hệ thống, giúp nhóm Agile đưa ra các giải pháp tốt hơn.
  • BA trợ giúp nhóm Agile quản lý việc phân phối giá trị bằng cách hợp tác với PO.
  • BA “hợp tác đa chức năng, áp dụng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của họ vào các lĩnh vực khác để mang lại lợi ích cho nhóm.”
  • Các mục lưu giữ trong nhật ký BA đã sẵn sàng cho nhóm Agile, giúp tăng tốc các quy trình nhằm mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn.
3. Những lợi ích mà các Business Analyst có chứng chỉ Agile mang đến

Các nhà phân tích kinh doanh là một lợi ích cho bất kỳ nhóm Agile nào. Điều này hoàn toàn đúng với các nhà phân tích kinh doanh có Chứng nhận Phân tích Agile. Đầu tiên và quan trọng nhất, các BA được chứng nhận Agile mang tư duy Agile vào quy trình phân tích kinh doanh. Điều này có nghĩa là họ tập trung vào con người hơn và ít tập trung vào quy trình hơn.

Một lợi ích lớn khác mà nhà phân tích kinh doanh Agile được chứng nhận có thể mang lại cho khách hàng hoặc nhóm Agile là khả năng làm việc hiệu quả trên ba phạm vi lập kế hoạch: Chiến lược, Sáng kiến và Phân phối.

PM Times cho biết những chân trời lập kế hoạch này rất quan trọng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi Agile trong toàn tổ chức, cũng như cung cấp “một khuôn khổ phù hợp cho sự thay đổi trọng tâm diễn ra khi chuyển đổi giữa việc hiểu nhu cầu chiến lược dài hạn của doanh nghiệp và nhu cầu trước mắt của một khách hàng.


THIẾT LẬP THỰC HÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU