Khóa học online sử dụng SQL server
Khóa học online sử dụng SQL Server

Bài 1: Giới thiệu SQL và SQL server

 
 


Bài 2: Tạo database

 
 


Bài 3: Tạo bảng

 
 


Bài 4: Kiểu dữ liệu trong SQL

 
 


Bài 5: Insert, delete, update table

 
 


Bài 6: Tạo khóa chính

 
 


Bài 7: Tạo khóa ngoại

 
 


Bài 8: Truy vấn cơ bản

 
 


Bài 9: Truy vấn với điều kiện

 
 


Bài 10: Tìm kiếm gần đúng

 
 


Bài 11: Inner Join

 
 


Bài 12: Full Outer Join

 
 


Bài 13: Left - Right Join

 
 


Bài 14: Union

 
 


Bài 15: Select Into

 
 


Bài 16: Insert into Select

 
 


Bài 17: Truy vấn lồng

 
 


Bài 18: Group by

 
 


Bài 19: Group by - Having

 
 


Bài 20: Auto Increament

 
 


Bài 21: View

 
 


Bài 22: Check

 
 


Bài 23: Indexes

 
 


Bài 24: Kiểu dữ liệu tự định nghĩa

 
 

Bài 25: Declare và sử dụng biến

 
 

Bài 26: If else trong T-SQL

 
 

Bài 27: Vòng lặp trong T-SQL

 
 

Bài 28: Cursor trong T-SQL

 
 

Bài 29: Store trong SQL

 
 

Bài 30: Function trong SQL

 
 

Bài 31: Trigger trong SQL

 
 

Bài 32: Transaction trong SQL